Usługa ubezpieczajacego

Usługa polegająca na oferowaniu członkom Klubu i Gildii Nadzieja ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartych przez Spółkę Nadzieja Ubezpieczenia z ubezpieczycielami umów ubezpieczenia grupowego, zbiorowego lub indywidualnego na rachunek członków Klubu Nadzieja. 

Umowa ubezpieczenia  

Umowa zawarta pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczającym na cudzy rachunek, przez którą ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić m.in. dla członków Klubu Nadzieja określone świadczenie dla osób trzecich (ubezpieczonych, uposażonych oraz członków rodziny), a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowa ubezpieczenia może mieć postać polisy.

 

Nasza filozofia - burzymy stereotypy

Nic nie jest dane raz na zawsze, i że tak naprawdę ochrona ubezpieczeniowa powinna być ochroną faktyczną, a nie oderwaną od rzeczywistych potrzeb ubezpieczonego. Coraz większą uwagę przywiązujemy do optymalizacji dotychczasowych ubezpieczeń. Zasadą jest w ubezpieczeniach na życie, że każda umowa ubezpieczenia indywidualnego lub grupowego zawierana jest zawsze na jeden rok. Dotyczy to bez wyjątku, wszystkich ubezpieczycieli w Polsce. Od ponad roku część ubezpieczycieli w pogoni za zyskiem zmieniła taktykę i wykorzystują ten zapis związany z rocznicą polisy do podnoszenia składki, zmiany warunków umowy, nie pozostawiając tak naprawdę ubezpieczonemu żadnego wyboru. 

Jako ubezpieczający, zobowiązani jesteśmy do ustawicznego poszukiwana jak najlepszej ochrony ubezpieczeniowej dla naszym ubezpieczonych, których potrzeby ubezpieczeniowe były i są dla nas zawsze na pierwszym miejscu. Dlatego też, niezależnie od tego, którą firmę ubezpieczeniową wybieramy do współpracy, musi ona prowadzić działalność zgodnie z wyznawanymi przez nas zasadami i zapewniać atrakcyjne warunki ubezpieczenia oraz sprawnie prowadzić proces likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań. 

Nadzieja Ubezpieczenia, jako ubezpieczający, stoi i zawsze będzie stała po stronie ubezpieczonego, bo taka jest właśnie nasza rola. Wynika to ze specyfiki usługi świadczonej przez ubezpieczającego na rzecz ubezpieczonych. W przypadku, gdyby w przyszłości doszło do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową i do sporu z ubezpieczycielem, będziemy zawsze wspierali Państwa lub osobę uprawnioną i od tego obowiązku nikt, i nic nie może nas zwolnić. 

W ramach projektu Family Advocacy wspieramy merytorycznie rodziny lub ich poszczególnych członków, interesujemy się ich ewentualnymi problemami ubezpieczeniowymi i w razie potrzeby, udzielamy im pomocy.